หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,445,181 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,049,431 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,988,266 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,928,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,868,514 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,685,331 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,491,861 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,430,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,424,202 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,159 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,314,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,273,451 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,245,088 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งแต่งคั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 25 มี.ค. 58
ปิดเทอม ๒/๒๕๕๗ เปิดเทอม ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 25 มี.ค. 58
คณะครู สพป.เพชรบุรี เขต ๒ มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 25 มี.ค. 58
O-Net ม.6
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา | 24 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่เข้ารับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 24 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 58
กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์การเรียน ๒๗ มีนาคม เวล
โรงเรียนบ้านพร้าว | 24 มี.ค. 58
กำหนดประชุมปัจฉิมนิเทศ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านพร้าว | 24 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบขอเลื่อนผลการสอบและการแก้ตัวของนักเรียน ขว. สร้างโอกาส
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 24 มี.ค. 58
แก้ไขคำสั่งเวรยามที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 24 มี.ค. 58
เลขบัตรที่ได้รับของรางวัลงานสถาปนาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 24 มี.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 24 มี.ค. 58
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา | 24 มี.ค. 58
ประกาศจากงานวัดผลประเมินผล
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสอบแก้0
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูอัตราจ้างเกษตรและพลศึกษา
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 23 มี.ค. 58
ไฟล์โครงสร้าง SAR ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 23 มี.ค. 58
ไฟล์มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษระดับชััน ม.1 วันที่ 24 มี.ค.2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 23 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าห้องส้วมจ้านวน ๔ หลัง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 23 มี.ค. 58
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 23 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าห้องส้วมจ้านวน ๔ หลัง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 23 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเภททั่วไป)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเภททั่วไป)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเภทโควต้า)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 23 มี.ค. 58
เชิญชวนสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี15 ปีโดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายบรรพชา เรียนซ่อมเสริม ในระหว่างวันที่ 1 - 22 เมษายน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 23 มี.ค. 58
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา | 23 มี.ค. 58
แบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับมัธยม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 23 มี.ค. 58
แบบรายงานผลการเรียนนักเรียน ระดับประถม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 23 มี.ค. 58
ประชุมเตรียมงาน 40 ปี กลับมาดูที่คูเมือง 22 มี.ค. 58
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 23 มี.ค. 58
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 23 มี.ค. 58
รายงานผลสอบ Las ม.5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 23 มี.ค. 58
รายงานผลสอบ Las ม.4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 23 มี.ค. 58
รายงานผลสอบ Las ม.2 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 23 มี.ค. 58
รายงานผลสอบ Las ม.1 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 23 มี.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 23 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่คร
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 23 มี.ค. 58
ประกาศวันเปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 23 มี.ค. 58
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 23 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 23 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 22 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 22 มี.ค. 58
ชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 21 มี.ค. 58
ประวัติ มาการอง ขนมหลากสีสันสุดฮิต
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 มี.ค. 58
เลื่อนการสอบเข้านักเรียน ม.1
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 21 มี.ค. 58
ทักษะวิชาการ ครั้งที่๘ ที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมและโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 21 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th